Category Archives: Enografija

Enografija

Trentino-Alto Adige ili nekada Južni Tirol

casa_resizeNa krajnjem severu regije koju još znamo i kao Tri Venecije, nalazi se i najseverniji italijanski vinski region Alto Adige. U samom podnožju Alpa zateći ćete prilično nestvaran prizor od kog će vam verovatno zastati dah – vinograde rasute u kotlinama i po brdašcima iznad kojih se okomito izdižu stenovite planine. Iako je vizuelno vrlo atraktivan, sam krajolik ne odaje utisak idealnog podneblja za kvalitetna vina. Ali, verujte da i te kako jeste Ceo članak »

Broj:
Piše:
Foto:
Posted in Enografija | Tagged | Leave a comment
Enografija

Ribera del Duero

Vrlo je malo španskih vinskih regiona koji mogu da se pohvale popularnošću kakvu je stekla Rioha, tako da je uvek jako teško pričati o vinima iz drugih španskih regija jer te priče uglavnom imaju prizvuk egzotike. Iako u stvarnosti nije baš tako… Mnogo je vinskih regija u Španiji koje su poslednjih dvadeset godina napravile ogroman iskorak, kako u kvalitetu vina tako i u smislu popularnosti na svetskom tržištu, a naročito je to slučaj sa regijom Ribera del Duero Ceo članak »

Broj:
Piše:
Foto:
Posted in Enografija | Tagged | Leave a comment
Enografija

Crvena vina Toskane

Jako je teško rečima opisati prvi susret nekog ljubitelja vina sa ovom centralnom italijanskom regijom. Prosto, na tom mestu ima sve što vam treba ako volite da uživate u hrani i kvalitetnom vinu… A sve je nekako vrlo jednostavno i lako, ili bar tako izgleda kad se posmatra sa strane, što je još čudnije ako se zna da u Toskani nastaju neka od najboljih i najcenjenijih vina na svetu Ceo članak »

Posted in Enografija | Tagged | Leave a comment
Enografija

Prosecco

Ponovo nam se bliži vreme novogodišnjih praznika, kada se nekako uvek setimo mehurića u vinu. Poznato je da su za slavu penušavih vina najzaslužniji šampanjci, koji ujedno i drže primat u ovoj kategoriji vina kada je reč o kvalitetu, ali postoje cenovno prilično prihvatljivija penušava vina u raznim regijama sveta, a koja ipak imaju dovoljan kvalitet da bi se u njima istinski uživalo. Jedna od takvih su i vina prosecco, koja dolaze iz istoimene oblasti na severoistoku Italije Ceo članak »

Broj:
Piše:
Foto:
Posted in Enografija | Tagged , | Leave a comment
Enografija

Chablis

Daleko na severu Francuske nalazi se mali slikoviti grad Šabli, u kojem ljubitelji šardonea žive dugo i srećno do kraja života… Tako bi mogla da počne bajka o ovom mestu. Vina šabli su danas jedna od najprecenjenijih ali istovremeno i najpotcenjenijih na svetu. To je ime koje se nauči na samom početku upoznavanja sa vinom i vrlo često je sinonim za bela vina Francuske i, naravno, Burgundije koja je i domovina ovog vina. Ali, manje je poznato da se iza ovog imena krije sorta šardone i to u svom najboljem izdanju Ceo članak »

Broj:
Piše:
Foto:
Posted in Enografija | Tagged , | Leave a comment
Enografija

Crvena vina Riohe

Beber este vino, es como hablar con Dios…

(Probati ovo vino je kao da pričate sa Bogom…)

Obilazeći čuvene španske vinarije često ćete čuti ovu rečenicu, ali verujte da to nije samo puka fraza kojom vinari hvale svoja vina. Naime, španska vina iz godine u godinu veoma napreduju po kvalitetu, a samim tim stiču i sve više poštovalaca i među stručnom javnosti i među uživaocima. Za to postoji mnogo razloga, kako u istoriji tako i u samom duhu Španaca Ceo članak »

Broj:
Piše:
Foto:
Posted in Enografija | Tagged , | 1 Comment
Enografija

Bela vina Alzasa

Na krajnjem severoistoku Francuske nalazi se jedna od, za mene najinteresantnijih vinskih regija, Alzas. Osim sjajnim vinima, gotovo sam siguran da će svako ko poseti ovu oblast, biti impresioniran i njenim izgledom. Prilikom prve posete, moje oduševljenje je bilo toliko da sam vrlo brzo zaboravio da sam u stvari došao zbog vina, a ne da se divim arhitekturi, pejzažima i šarmu ove francuske pokrajine Ceo članak »

Broj:
Piše:
Foto:
Posted in Enografija | Tagged , | Leave a comment
Enografija

Bela vina Pijemonta

Iako se na prvi pogled može učiniti da klima i položaj Pijemonta više pogoduju belim sortama, ipak je nebbiolo ovde zasijao punim sjajem i postavio jako visoke standarde kvaliteta. Zato je vrlo teško stati uz rame sa izvrsnim crvenim vinima ove regije, kao što su čuveni barolo i barbaresco, a taj zadatak ima nekolicina interesantnih belih sorti – cortese, arneis i moscato. Osim tradicionalnih suvih vina, u Pijemontu se proizvode i dve varijante penušavaca, asti i moscato d’asti, kao i ojačano i aromatizovano vino vermouth Ceo članak »

Broj:
Piše:
Foto:
Posted in Enografija | Tagged | Leave a comment
Enografija

Crvena vina Pijemonta

Velika planinska stopa“: otprilike tako bi glasio prevod naziva Piemonte, a onaj pravi, gurmanski i hedonistički, bio bitartufi i nebiolo, barolo, gavi, moscato, asti spumante i mnoga druga velika vina. Čuvena vinska oblast Pijemont leži u samom podnožju italijanskih Alpa i jedna je od najznačajnijih italijanskih vinskih regija, a možda i šire Ceo članak »

Broj:
Piše:
Foto:
Posted in Enografija | Tagged , , | Leave a comment
Enografija

Grčka crvena vina

Kao i bela, i crvena grčka vina za naše poznavaoce uglavnom spadaju u red vina koja se povremeno degustiraju i koja pijemo dok se odmaramo na grčkim obalama. Vrlo su retki restorani i vinoteke u Srbiji koji mogu da vam priušte iole pristojan izbor ovih, inače, odličnih vina Ceo članak »

Broj:
Piše:
Foto:
Posted in Enografija | Tagged | Leave a comment
Enografija

Grčka bela vina

Grč­ka vi­na su za ve­ći­nu lju­bi­te­lja vi­na u Sr­bi­ji uglav­nom ve­li­ka ne­po­zna­ni­ca i spa­da­ju u red ta­ko­zva­nih eg­zo­tič­nih vi­na ko­ja i ne­ma­mo baš pri­li­ku sva­ki dan da kon­zu­mi­ra­mo. Ali to ni u kom slu­ča­ju ne uma­nju­je nji­hov kva­li­tet. Si­gu­ran sam da je ve­ći­na na­ših či­ta­la­ca ima­la pri­li­ku da pro­ba ne­ka sjaj­na grč­ka vi­na. Lič­no sam vi­še na­klo­njen be­lim vi­ni­ma iz ove me­dite­ran­ske ze­mlje, ma­da ni cr­ve­na ne bi tre­ba­lo za­o­bi­la­zi­ti. Ceo članak »

Broj:
Piše:
Foto:
Posted in Enografija | Tagged , , | Leave a comment
Enografija

Slovenačka crvena vina

Iako je Slovenija uglavnom poznata po belim vinima, u vinarstvu ove zemlje danas srećemo vrlo interesantnu lepezu i crvenih vina. Ta specifičnost rezultat je proizvodnje sortnih vina od nekih internacionalnih sorti koje su inače nestandardne za dobijanje sortnih vina, a uporedo sa tim i negovanja nekoliko autohtonih sorti koje daju vrlo osobena vina. Ceo članak »

Broj:
Piše:
Foto:
Posted in Enografija | Tagged , , , , | Leave a comment
Enografija

Slovenačka bela vina

„Tako mala zemlja a tako mnogo dobrih vina“, bio bi najkraći opis stanja kada su u pitanju bela vina iz Slovenije. Mislim da ne postoji nijedna zemlja na svetu koja na tako malom prostoru može da pruži toliku raznolikost aroma, ukusa, stilova i sorti kao što je to u stanju Slovenija. Nekako mi se čini da danas ova zemlja predstavlja prozor, doduše samo odškrinut, kroz koji svet može da se upozna sa vinarskim Balkanom. A Slovenija je stekla imidž vinarske zemlje prvenstveno zahvaljujući izvrsnim belim vinima, koja su svoje mesto pronašla u respektabilnim vinskim vodičima i prestižnim restoranima širom sveta. Nesumnjivo, glavni razlozi za to su veliki trud, rad i posvećenost slovenačkih vinara, a naročito jedan pažljivo osmišljen i organizovan nastup na tržištu. Ceo članak »

Posted in Enografija | Tagged , , | Leave a comment
Enografija

Nemačka bela vina

Većinu ljudi kod nas, osim velikih poznavalaca, pomen Nemačke ne asocira na vrhunska vina, što je po mom mišljenju potpuno neopravdano. Nemačka je, naime, od davnina dom nekih od najboljih belih vina na svetu, istovremeno i nekih od najskupljih. Rajnski rizling, za koga slobodno možemo reći da je zaštitnik i tipičan predstavnik nemačkog vinarstva, već dugo u svetu nosi epitet „kralja belih vina“. Ova činjenica verovatno nije baš poznata kod nas, jer se ova sorta neopravdano svrstava u red vina slabijeg kvaliteta i cenovnog ranga. Ceo članak »

Broj:
Piše:
Foto:
Posted in Enografija | Tagged , , | Leave a comment
Enografija

Austrijska bela vina

U ovom bro­ju pa­žnju će­mo po­sve­ti­ti jed­nom, za nas do­sta ne­po­zna­tom, ali u sve­tu vr­lo po­pu­lar­nom i ce­nje­nom vin­skom re­gi­o­nu – Austri­ji, i to sa fo­ku­som na be­la vi­na, po ko­ji­ma je pr­ven­stve­no i po­zna­ta. Ve­ru­jem da čak i oni po­sve­će­ni i pa­si­o­ni­ra­ni lju­bi­te­lji vi­na kod nas, ko­ji po­sve­ću­ju vre­me tra­že­nju i ku­po­va­nju bo­ca do­brog šam­panj­ca, do­brih ber­bi iz Bor­doa, Bur­gun­di­je, To­ska­ne ili Pi­je­mon­tea, ret­ko ima­ju pri­li­ku da uži­va­ju u ne­kom od vi­na iz Austri­je. Ovaj če­sto ne­do­volj­no ce­njen re­gion mo­že da da sjaj­na su­va be­la vi­na, na­rav­no i slat­ka, ko­ja su iz­me­đu osta­log vr­lo za­hval­na za sla­ga­nje sa hra­nom. Mo­žda baš u to­me i le­ži raz­log nji­ho­ve sve ve­će po­pu­lar­no­sti u sve­tu. Ceo članak »

Broj:
Piše:
Foto:
Posted in Enografija | Tagged , , , | 1 Comment
Enografija

Kalifornijska crvena vina

Iako nijednom rečju ne želim da potcenim kvalitet i stil belih vina Kalifornije (ne zaboravimo Chateau Montelena Chardonnay), ipak su crvena vina ono što u pravom svetlu predstavlja kalifornijski stil vinarstva. Ako prosečnom poznavaocu vina iz Srbije pomenete Kaliforniju kao veliku vinsku regiju, prvi odgovor koji ćete verovatno dobiti jeste zinfandel, što je uostalom i prirodno, jer se ova sorta nekako izdvojila iz velike game odličnih kalifornijskih vina, iako se za zinfandel ne može reći da je najbolji predstavnik Kalifornije kada su u pitanju velika vina. Tu svakako glavnu reč vode sorte kaberne sovinjon i pino noar.

Ceo članak »

Broj:
Piše:
Foto:
Posted in Enografija | Tagged , , | Leave a comment
  • Vinarija Lastar
  • Podrum Aleksić
  • VIRTUS