hrana posna

/Tag: hrana posna

Posna trpeza

Mo­že zvu­ča­ti neo­bič­no, ali po­sna hra­na ta­ko­đe mo­že bi­ti ve­o­ma za­ni­mlji­va za upa­ri­va­nje sa vi­nom. S ob­zi­rom na to da usko­ro po­či­nje pe­riod Ve­li­kog po­sta, ova će te­ma bi­ti in­te­re­sant­na svi­ma oni­ma ko­ji ne­gu­ju ovaj ver­ski obi­čaj. U [...]

2011-05-10T11:17:11+00:0012. 3. 2011|Kategorije: Hrana i vino|Oznake: , , |1 Comment