Tag Archives: menadzer

Business Club

Marek Slačik

Iza­zo­vi fer-plej ko­mu­ni­ka­ci­ja

Pro­fe­si­o­nal­nu ka­ri­je­ru za­po­čeo je kao brend me­na­džer u kom­pa­ni­ja­ma ko­je se ba­ve pro­da­jom ro­be ši­ro­ke po­tro­šnje, po­što je di­plo­mi­rao na Eko­nom­skom fa­kul­te­tu u Pra­gu. U in­du­stri­ji ... Ceo članak »

Posted in Business Club | Also tagged , | Leave a comment
  • Vinarija Lastar
  • Podrum Aleksić
  • VIRTUS