menadzer

/Tag: menadzer

Marek Slačik

Broj: Piše: Foto:

Iza­zo­vi fer-plej ko­mu­ni­ka­ci­ja Pro­fe­si­o­nal­nu ka­ri­je­ru za­po­čeo je kao brend me­na­džer u kom­pa­ni­ja­ma ko­je se ba­ve pro­da­jom ro­be ši­ro­ke po­tro­šnje, po­što je di­plo­mi­rao na Eko­nom­skom fa­kul­te­tu u Pra­gu. U in­du­stri­ji mo­bil­nih te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja je od 2001. go­di­ne, a u Te­le­nor [...]

2011-05-10T11:16:45+00:0012. 3. 2011|Kategorije: Business Club|Oznake: , , |0 Comments