Novа hondа accord

Broj:

Re­sti­li­zo­va­na hon­da ac­cord, je­dan od naj­po­pu­lar­ni­jih mo­de­la ko­ji je go­di­na­ma una­zad naj­pro­da­va­ni­ji u svom seg­men­tu u Sr­bi­ji, ima­će pre­mi­je­ru nа Sаlonu аutomobilа u Že­ne­vi u mаrtu ove go­di­ne, a od­mah na­kon to­ga i u Be­o­gra­du. Ovaj mo­del,  do­bit­nik broj­nih pre­sti­žnih na­gra­da u sve­tu,  do­bi­će po­bolj­ša­nja upra­vlji­vo­sti i spo­lja­šnjeg iz­gle­da , [...]