Broj:

Naziv vina: Cabernet Sauvignon Barrique

Berba: 2004

Sorta: Cabernet Sauvignon

Proizvođač: Rubin

Oblast: Kruševačko vinogorje, Srbija

Sadržaj alkohola: 12,5 %

 

Vi­no ima iz­ra­zi­tu ru­bin­cr­ve­nu bo­ju sa bla­go na­ran­dža­stim od­sja­jem, od­lič­ne je bi­stri­ne. Na mi­ri­su su iz­ra­že­ne zre­le voć­ne aro­me cr­nog vo­ća, me­đu ko­ji­ma do­mi­ni­ra no­ta ku­pi­ne, sa fi­nim pri­me­sa­ma hra­sto­vi­ne i za­čin­skog ka­rak­te­ra ko­ji su u od­lič­nom ba­lan­su. Pu­nog je te­la, sa za­o­kru­že­nim voć­nim ka­rak­te­rom i iz­ra­že­nom sve­ži­nom, i me­ka­ne ta­nin­ske struk­tu­re. U za­vr­šni­ci je vr­lo po­sto­ja­no, sa bla­gim za­čin­skim i voć­nim to­nom. Slu­ži­ti ga sa tra­di­ci­o­nal­nim, do­ma­ćim spe­ci­ja­li­te­ti­ma od cr­ve­nog me­sa, kao što su je­la sa ro­šti­lja i pe­če­nje, i po­lu­ma­snim si­re­vi­ma.

Tem­pe­ra­tu­ra ser­vi­ra­nja: od 15 – 17 ste­pe­ni C

Pro­seč­na ce­na u vi­no­te­ka­ma: 1.250 di­na­ra