Broj:

Pro­iz­vo­đač: Marjan Simčič

Sor­ta: pino noar

Oblast: Goriška Brda

Pro­ce­nat al­ko­ho­la: 14%

Ce­na: 2.390 di­na­ra

Rubincrvene boje karakteristične za ovu sortu, odlične bistrine. Miris je umerenog intenziteta, više začinski nego voćni, kompleksan i razvija se stajanjem na vazduhu. Umereno puno vino, prijatno, rastuće impresije. Naknadni ukus je po drvetu.

 

Od­nos ce­na/kva­li­tet: 3,5