Broj:

Naziv vina: Prince

Berba: 2006

Sorta: Rskavac (Prokupac)

Proizvođač: Porodični Podrum Braća Rajković

Oblast: Župa, Srbija

Sadržaj alkohola: 13,2 %

 

Vi­no ima du­bo­ku in­te­ziv­nu cr­ve­nu bo­ju sa pur­pur­nim od­sja­jem. Na mi­ri­su su iz­ra­že­ne aro­me šlji­ve i bla­ge no­te va­ni­le, kao i na­go­ve­štaj hra­sto­vi­ne. Pu­nog je te­la i bo­ga­te ta­nin­ske struk­tu­re ko­ja je le­po iz­ba­lan­si­ra­na sa voć­nim ka­rak­te­rom i sve­ži­nom. Na za­vr­šni­ci se is­ti­če nje­go­va in­ten­ziv­na voć­nost, po­sto­ja­nost i za­o­kru­že­nost. Slu­ži­ti ga sa cr­ve­nim me­so­m, me­som di­vlja­či, gu­la­šom i ma­snim si­re­vi­ma.

Tem­pe­ra­tu­ra ser­vi­ra­nja: od 15 – 17 ste­pe­ni C

Pro­seč­na ce­na u vi­no­te­ka­ma: 1.350 di­na­ra