austrijsko vino

Johann Topf Wechselberg 2009

pro­iz­vo­đač: Jo­hann Topf sor­ta: grüner vel­tli­ner oblast: Kamp­tal pro­ce­nat al­ko­ho­la: 12,5 % ce­na: 1.560 di­na­ra   In­ten­ziv­ni­je žu­te bo­je sa zlat­ka­stim to­no­vi­ma, vr­lo bi­stro. Mi­ris je za­čin­sko-mi­ne­ral­nog ka­rak­te­ra. U usti­ma pu­no, kre­ma­sto, ma­da voć­ni to­no­vi ni­su iz­ra­že­ni ono­li­ko ko­li­ko bi tre­ba­lo već je ukus vi­še za­čin­skog ka­rak­te­ra, sa iz­ra­že­nim no­ta­ma su­vog bi­lja. Či­ni se da je [...]

2011-03-12T17:31:01+01:0012. 3. 2011|Categories: Degustacije|Tags: , , , |0 Comments

Na Alsdann 2009

pro­iz­vo­đač: Fer­di­nand Mayr sor­ta: grüner vel­tli­ner oblast: Niederösterreich pro­ce­nat al­ko­ho­la: 12,5 % ce­na: 1.450 di­na­ra   Sla­ma­sto žu­te bo­je sa iz­ra­že­nim ze­le­nim to­no­vi­ma. Aro­ma­tič­no, sa do­mi­nant­nim mi­ri­som be­log vo­ća. Ume­re­nog je in­ten­zi­te­ta, na uku­su sve­že, sa le­po iz­ba­lan­si­ra­nim ki­se­li­na­ma, pri­jat­ne sla­sti, ume­re­no pu­no i du­go­traj­no. Kroz ukus se pro­vla­če ci­tru­sni to­no­vi, kao i no­te sve­žeg li­vad­skog [...]

2011-03-12T17:56:35+01:0012. 3. 2011|Categories: Degustacije|Tags: , , , , , |0 Comments
Go to Top