Aleksandar Đorđević

Čo­vek ko­ji se spre­mao za ču­da Ra­dio sam in­ter­vju sa Sa­šom pre de­se­tak go­di­na i to je bi­lo iz­van­red­no is­ku­stvo. Bli­zu smo po go­di­na­ma, obo­ji­ca od­ra­sli na No­vom Be­o­gra­du, go­vo­ri­li smo istim je­zi­kom i raz­u­me­li se, či­ni­lo mi [...]