Broj:

Naziv vina: Arbucala Esencia

Berba: 2006

Sorta: Tinta De Toro (Tempranillo)

Proizvođač: Bodega Valduero

Oblast: Toro, Španija

Sadržaj alkohola: 13,5 %

 

Vi­no je le­pe ru­bin­cr­ve­ne bo­je sa cr­ve­nim od­sja­jem na obo­du. U in­ten­ziv­nom aro­mat­skom sklo­pu domi­nant­ne su no­te cr­ve­nog bo­bi­ča­stog vo­ća i vr­lo iz­ra­žen ton men­te. Na nep­ci­ma se od­ra­ža­va sve­ži­na i vr­lo dis­kret­no, voć­ni ka­rak­ter ko­ji se sti­dlji­vo pri­ka­zu­je u sred­njem te­lu, bla­go na­gla­še­nih ta­ni­na u za­vr­šni­ci. Slu­ži­ti ga sa cr­ve­nim me­som, ra­znim gu­la­ši­ma, ma­sni­jim i pi­kant­ni­jim ko­ba­si­ca­ma.

Tem­pe­ra­tu­ra ser­vi­ra­nja: od 16 – 18 ste­pe­ni C

Pro­seč­na ce­na u vi­no­te­ka­ma: 995 di­na­ra