Broj:

Na­ziv Vi­na: Cor­del­la – Bru­nel­lo Di Mon­tal­ci­no

Ber­ba: 2006

Sor­ta: San­gi­o­ve­se Gros­so

Pro­iz­vo­đač: Cor­del­la Mad­da­le­na Tor­re­ni­e­ri

Oblast: To­sca­na, Ita­li­ja

Sa­dr­žaj Al­ko­ho­la: 14%

 

Vi­no je du­bo­ke cr­ve­ne bo­je, a na mi­ri­su su pre­po­zna­tlji­ve aro­me cr­ne ku­pi­ne, ko­ja je do­mi­nant­na, za­tim du­va­na i pe­ču­ra­ka. Na nep­ci­ma vi­no oda­je mno­štvo fi­nih aro­ma vo­ća, ko­je su do­bro iz­ba­lan­si­ra­ne sa uku­si­ma cr­ne ma­sli­ne, smo­kve i čo­ko­la­de. Sred­njeg je ka pu­nom te­lu i ka­rak­te­ri­šu ga ele­gan­ci­ja i mi­ne­ral­nost sa fi­nim za­čin­skim aro­ma­ma. Sa­ma za­vr­šni­ca je me­ka­na, pit­ka i in­ten­ziv­na. Slu­ži­ti ga sa cr­ve­nim me­si­ma, me­som per­na­te di­vlja­či, su­vim me­si­ma i aro­ma­tič­nim si­re­vi­ma.

Tem­pe­ra­tu­ra ser­vi­ra­nja: 16 – 18 ste­pe­ni C

Pro­seč­na ce­na u vi­no­te­ka­ma: 2.790 di­na­ra