31

Pa­žnja, Cha­te­au La­Fa­ke!

Broj: Piše: Foto:

No­vi iz­gled svet­ske vin­ske ma­pe   Mla­di ki­ne­ski le­kar iz Hongkon­ga, ko­ji ća­ska sa mnom pre­ko Fa­ce­bo­o­ka o stil­skim raz­li­ka­ma ne­mač­kog ri­zlin­ga. Ru­ski bi­zni­smen, ko­ji na­ru­ču­je ne­ko­li­ko bor­do­ških pre­mi­er cru vi­na za žur­ku u Mo­skvi. I in­dij­ski ko­le­ga [...]

2012-02-06T13:30:45+01:0022. 12. 2011|Categories: Vinske priče|Tags: , , |0 Comments

Malvazija Pilato

Na­ziv Vi­na: Mal­va­zi­ja Pi­la­to Ber­ba: 2010 Sor­ta: Istar­ska Mal­va­zi­ja Pro­iz­vo­đač: Pi­la­to Oblast: Za­pad­na Istra Sa­dr­žaj Al­ko­ho­la: 12,5%   Vi­no ima in­ten­ziv­nu sla­ma­sto­žu­tu bo­ju sa sve­tlo­zlat­nim to­no­vi­ma na obo­du i do­bre je bi­stri­ne. Na no­su su iz­ra­že­ne aro­me be­log vo­ća ko­je se le­po sla­žu sa trav­na­tim aro­ma­ma. Na nep­ci­ma je voć­nog ka­rak­te­ra, sve­že i pu­nog te­la, dok [...]

2011-11-01T07:52:03+01:0031. 10. 2011|Categories: WS preporuka|0 Comments

Inkognito

Na­ziv Vi­na: In­kog­ni­to Ber­ba: 2009 Sor­ta: Rajn­ski Ri­zling Pro­iz­vo­đač: Mač­kov Po­drum Oblast: Iri­ško Vi­no­gor­je, Sr­bi­ja Sa­dr­žaj Al­ko­ho­la: 12,5%   vi­na, ko­ja su za krat­ko vre­me pri­do­bi­la na­klo­nost pu­bli­ke ši­rom Sr­bi­je. Vi­no je sve­tlo­žu­te bo­je sa zlat­nim to­no­vi­ma na obo­du, do­bre je bi­stri­ne i od­sja­ja. Aro­me su pre­po­zna­tlji­ve i ka­rak­te­ri­stič­ne za rajn­ski ri­zling, a do­mi­ni­ra­ju no­te ja­bu­ke, [...]

2011-10-31T23:07:26+01:0031. 10. 2011|Categories: WS preporuka|0 Comments

Quet Pinot Blanc

Na­ziv Vi­na: Qu­et Pi­not Blanc Ber­ba: 2009 Sor­ta: Pi­not Blanc Pro­iz­vo­đač: Fru­ško­gor­ski Vi­no­gra­di Oblast: Fru­ška Go­ra, Sr­bi­ja Sa­dr­žaj Al­ko­ho­la: 14%   Vi­no ima iz­ra­zi­tu du­bo­ku žu­tu bo­ju sa zlat­nim to­no­vi­ma na obo­du, od­lič­ne je bi­stri­ne i do­bre re­flek­si­je. Na no­su se is­ti­ču aro­me cvet­nog ka­rak­te­ra, sa pri­jat­nim na­go­ve­šta­jem be­log vo­ća i vi­no­gra­dar­ske bre­skve. U usti­ma su [...]

2011-10-31T23:05:51+01:0031. 10. 2011|Categories: WS preporuka|0 Comments

Cordella – Brunello Di Montalcino

Na­ziv Vi­na: Cor­del­la - Bru­nel­lo Di Mon­tal­ci­no Ber­ba: 2006 Sor­ta: San­gi­o­ve­se Gros­so Pro­iz­vo­đač: Cor­del­la Mad­da­le­na Tor­re­ni­e­ri Oblast: To­sca­na, Ita­li­ja Sa­dr­žaj Al­ko­ho­la: 14%   Vi­no je du­bo­ke cr­ve­ne bo­je, a na mi­ri­su su pre­po­zna­tlji­ve aro­me cr­ne ku­pi­ne, ko­ja je do­mi­nant­na, za­tim du­va­na i pe­ču­ra­ka. Na nep­ci­ma vi­no oda­je mno­štvo fi­nih aro­ma vo­ća, ko­je su do­bro iz­ba­lan­si­ra­ne sa [...]

2011-10-31T23:04:40+01:0031. 10. 2011|Categories: WS preporuka|0 Comments

Cesari Bosan Ripasso

Na­ziv Vi­na: Ce­sa­ri Bo­san Ri­pas­so Ber­ba: 2007 Sor­ta: Cor­vi­na Ve­ro­ne­se 80%, Ron­di­nel­la 20% Pro­iz­vo­đač: Ce­sa­ri Ge­rar­do S. R. L Oblast: Ve­ne­to, Ita­li­ja Sa­dr­žaj Al­ko­ho­la: 14% Vi­no ima in­ten­ziv­nu lju­bi­ča­sto­cr­ve­nu bo­ju. Na no­su se ose­ća voć­nost sa do­mi­nant­nom no­tom tre­šnje, ko­ja je fi­no ukom­po­no­va­na sa na­go­ve­šta­ji­ma du­va­na, ka­ka­oa i va­ni­le. Na nep­ci­ma ga ta­ko­đe od­li­ku­je voć­nost, me­ka­nog [...]

2011-10-31T23:02:52+01:0031. 10. 2011|Categories: WS preporuka|0 Comments

Šta sve možeš na Elbi za sedam dana

Broj: Piše: Foto:

Iako se Napoleon nije tamo dobro proveo, Elba danas nudi zagarantovano dobar provod. Ovo prelepo italijansko ostrvo preporučujemo ljubiteljima Toskane, jer Elba je poznata i kao „Toskana na moru“. Ostrvo Elba nalazi se na svega desetak kilometara od [...]

2011-12-24T09:50:46+01:0031. 10. 2011|Categories: Putopis|1 Comment

BMW serije 6 coupé

Broj: Foto:

Koncept novog BMW-a serije 6 coupé je bez premca u premium segmentu, jer kombinuje dinamiku sportskog automobila 2+2 sedišta sa izuzetno udobnom vožnjom. Dužina karoserije i međuosovinsko rastojanje je 75 milimetara duže nego kod prethodnog modela (promovisanog 2003. godine), što povećava komfor za putnike [...]

2011-12-24T09:50:58+01:0031. 10. 2011|Categories: Automobili|Tags: , |1 Comment
Go to Top