Broj:

Na­ziv Vi­na: In­kog­ni­to

Ber­ba: 2009

Sor­ta: Rajn­ski Ri­zling

Pro­iz­vo­đač: Mač­kov Po­drum

Oblast: Iri­ško Vi­no­gor­je, Sr­bi­ja

Sa­dr­žaj Al­ko­ho­la: 12,5%

 

vi­na, ko­ja su za krat­ko vre­me pri­do­bi­la na­klo­nost pu­bli­ke ši­rom Sr­bi­je.

Vi­no je sve­tlo­žu­te bo­je sa zlat­nim to­no­vi­ma na obo­du, do­bre je bi­stri­ne i od­sja­ja. Aro­me su pre­po­zna­tlji­ve i ka­rak­te­ri­stič­ne za rajn­ski ri­zling, a do­mi­ni­ra­ju no­te ja­bu­ke, vi­no­gra­dar­ske bre­skve i be­log polj­skog cve­ća. Na uku­su su iz­ra­že­ni voć­ni ka­rak­ter, sve­ži­na, sklad­nost i me­ko­ća. Ovo po­ma­lo ne­žno vi­no u sa­moj za­vr­šni­ci je voć­nog ka­rak­te­ra, vr­lo pit­ko i bla­go hr­ska­vo. Slu­ži­ti ga sa mor­skim plo­do­vi­ma, je­li­ma od ri­be, pr­šu­tom, pra­se­ćim pe­če­njem.

Tem­pe­ra­tu­ra ser­vi­ra­nja: 9 – 11 ste­pe­ni C

Pro­seč­na ce­na u vi­no­te­ka­ma: 700 di­na­ra