Broj: Piše:

pro­iz­vo­đač: Jo­hann Topf

sor­ta: grüner vel­tli­ner

oblast: Kamp­tal

pro­ce­nat al­ko­ho­la: 12,5 %

ce­na: 1.090 di­na­ra

 

Sve­tlo­žu­te bo­je sa ze­len­ka­stim to­nov­ima. Na mi­ri­su su iz­ra­že­ne ci­tru­sne no­te, me­đu ko­ji­ma do­mi­ni­ra lajm, a pri­sut­ni su i tra­go­vi mi­ne­ral­nih no­ta. La­ga­nog je ka­rak­te­ra, sve­že, pit­ko, na uku­su ume­re­no pu­no i le­po iz­ba­lan­si­ra­no, uskla­đe­nih ki­se­li­na ko­je upot­pu­nja­va­ju uti­sak sve­ži­ne i pro­du­ža­va­ju tra­ja­nje im­pre­si­je. Za­vr­šni­ca je du­go­traj­na i in­ten­ziv­na.

 

Od­nos ce­na/kva­li­tet: 4,5