Broj:

BMW je pri­li­kom pred­sta­vlja­nja no­ve se­ri­je 6 na­pra­vio ma­li za­o­kret u pred­sta­vlja­nju svo­jih no­vih mo­de­la. Iako je uobi­ča­je­no da se pr­vo pred­sta­vi co­u­pe ver­zi­ja a on­da ka­bri­o­let, BMW je sa se­ri­jom 6 od­lu­čio da ura­di upra­vo su­prot­no. No­vi BMW se­ri­je 6 ca­brio u pro­da­ji će se na­ći u mar­tu 2011. go­di­ne, a na srp­skom tr­ži­štu će pre­mi­jer­no bi­ti pred­sta­vljen na Saj­mu auto­mo­bi­la.

No­vi BMW se­ri­je 6 du­ga­čak je 4.894 mm, ši­rok 1.894 mm i vi­sok 1.365 mm. Me­đu­o­so­vin­sko ra­sto­ja­nje iz­no­si 2.855 mm.

U po­nu­di mo­to­ra bi­će dva ben­zin­ska i je­dan di­zel, a mo­to­ri će bi­ti upa­re­ni sa stan­dard­nim osmo­ste­pe­nim auto­mat­skim me­nja­čem. Osnov­ni mo­del 640i ima 3.0 l V6 tur­bo mo­tor ko­ji ras­po­la­že sa 320 KS. Od 0 do 100 km/h ubr­za­va za 5.7 se­kun­di, mak­si­mal­na br­zi­na je 250 km/h uz pro­seč­nu po­tro­šnju od 6.7 l/100 km i emi­si­jom CO2 od 185 g/km.

Top po­nu­da je mo­del 650i, ko­ji ima 4.4 l V8 tur­bo mo­tor sa 470 KS. Od 0 do 100 km/h ubr­za­va za 5 se­kun­di. Pro­seč­na po­tro­šnja je 9 l/100 km, a emi­si­ja CO2 iz­no­si 249 g/km.

Mo­del sa di­zel mo­to­rom od 286 KS oče­ku­je se u po­nu­di ka­sni­je.

Oče­ki­va­na ce­na: od 81.000 evra