Broj:

Re­sti­li­zo­va­na hon­da ac­cord, je­dan od naj­po­pu­lar­ni­jih mo­de­la ko­ji je go­di­na­ma una­zad naj­pro­da­va­ni­ji u svom seg­men­tu u Sr­bi­ji, ima­će pre­mi­je­ru nа Sаlonu аutomobilа u Že­ne­vi u mаrtu ove go­di­ne, a od­mah na­kon to­ga i u Be­o­gra­du. Ovaj mo­del,  do­bit­nik broj­nih pre­sti­žnih na­gra­da u sve­tu,  do­bi­će po­bolj­ša­nja upra­vlji­vo­sti i spo­lja­šnjeg iz­gle­da , ali i sma­nje­nje po­tro­šnje go­ri­va i emi­si­je ga­so­va.

Naj­zna­čaj­ni­ja pro­me­na na ovom mo­de­lu ti­če se una­pre­đe­nja i-DTEC di­zel mo­to­ra za­pre­mi­ne 2.2 li­tra, a ko­ja se ogle­da u sma­nje­nju gu­bi­ta­ka ko­ji na­sta­ju usled tre­nja kom­po­nen­ti mo­to­ra. Ove pro­me­ne do­ve­le su do ni­že po­tro­šnje go­ri­va i sma­nje­ne emi­si­je štet­nih ga­so­va.

Jed­na od naj­a­trak­tiv­ni­jih pro­me­na, ko­ja za­o­kru­žu­je pa­le­tu opre­me ac­cord mo­de­la je­ste do­da­tak ak­tiv­nih sve­ta­la za skre­ta­nje ko­ja omo­gu­ća­va­ju po­bolj­ša­no osve­tlje­nje pri­li­kom skre­ta­nja ili ula­ska u kri­vi­nu.

Još jed­na hon­di­na ino­va­tiv­na teh­no­lo­gi­ja pred­sta­vlje­na je si­ste­mom auto­mat­ske ak­ti­va­ci­je du­gih sve­ta­la ko­ja se ugra­đu­je u mo­de­le sa bi-kse­non­skim sve­tli­ma. Si­stem kon­tro­li­še CMOS ka­me­ra po­sta­vlje­na na pred­njem ve­tro­bra­nu u zo­ni oko vo­za­če­vog re­tro­vi­zo­ra. Ka­me­ra de­tek­tu­je do­la­zni sa­o­bra­ćaj ili po­zi­ci­o­na sve­tla vo­zi­la is­pred i auto­mat­ski “oba­ra” sve­tla ako su pre to­ga bi­la upa­lje­na du­ga sve­tla. Ovaj si­stem vo­za­ču omo­gu­ća­va da se mak­si­mal­no kon­cen­tri­še na uslo­ve na pu­tu bez da­lje po­tre­be da ma­nu­el­no kon­tro­li­še ak­ti­va­ci­ju du­gih sve­ta­la.

Osim to­ga, i se­dan i to­u­rer ver­zi­ja hon­de ac­cord imаju mаle аli pri­met­ne pro­me­ne u di­zaj­nu pred­njih sve­ta­la i brаnika, či­me su pred­nja sve­tla do­bi­la či­sti­ji iz­gled sа ja­snim i oštri­jim za­vr­še­ci­ma. No­vi dizаjn eksterijerа uklju­ču­je i tri no­ve bo­je ko­ji­ma je pro­ši­re­na po­sto­je­ća pa­le­ta – ala­ba­ster sil­ver, grap­hi­te lu­stre i ce­le­stial blue pe­arl.

Iz­me­ne spo­lja­šnjeg iz­gle­da do­pu­nje­ne su broj­nim sup­til­nim do­ra­da­ma en­te­ri­je­ra, ko­je kod mo­de­la sa vi­šim pa­ke­ti­ma opre­me uklju­ču­ju no­ve ma­te­ri­ja­le za se­di­šta i oblo­ge vrаtа, ko­je u mno­go­me uti­ču na am­bi­jent u ka­bi­ni.

No­va hon­da ac­cord, kao je­dan od li­de­ra u D seg­men­tu u Sr­bi­ji, po­ja­vi­će se u pro­da­ji sre­di­nom ove go­di­ne.

Ce­na: od 25.600 evra