Broj: Piše: Foto:

Iza­zo­vi fer-plej ko­mu­ni­ka­ci­ja

Pro­fe­si­o­nal­nu ka­ri­je­ru za­po­čeo je kao brend me­na­džer u kom­pa­ni­ja­ma ko­je se ba­ve pro­da­jom ro­be ši­ro­ke po­tro­šnje, po­što je di­plo­mi­rao na Eko­nom­skom fa­kul­te­tu u Pra­gu. U in­du­stri­ji mo­bil­nih te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja je od 2001. go­di­ne, a u Te­le­nor je do­šao iz Mic­ro­sof­ta, sa po­zi­ci­je me­na­dže­ra mo­bil­nih re­še­nja za sred­nju Evro­pu.

 

Mar­ke­ting mo­bil­nih te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja

 

An­ga­žman u mar­ke­tin­gu mo­bil­nih te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja za me­ne je od­u­vek bio ve­li­ki iza­zov. Pri­vla­či­la me je ta di­na­mi­ka, jer se stva­ri me­nja­ju sva­ke ne­de­lje, sva­kog me­se­ca. Reč je o sek­to­ru i uslu­ga­ma ko­je se raz­vi­ja­ju iz­u­zet­no br­zo, a s dru­ge stra­ne ima­te si­tu­a­ci­ju da je ci­klus raz­vo­ja sva­kog na­šeg pro­iz­vo­da stro­go de­fi­ni­san. Na tr­ži­šti­ma ko­ja ni­su to­li­ko ve­li­ka, kao što je Sr­bi­ja, ve­li­ke kom­pa­ni­je, na­ro­či­to one ko­je su u in­du­stri­ji ro­be ši­ro­ke po­tro­šnje, ne ba­ve se to­li­ko raz­vo­jem i kre­i­ra­njem no­vih stra­te­gi­ja, već vi­še nji­ho­vom adap­ta­ci­jom… S dru­ge stra­ne, rad za jed­nog mo­bil­nog ope­ra­te­ra da­je vam slo­bo­du da ra­di­te za­i­sta in­te­re­sant­ne stva­ri i zbog to­ga uži­vam u ovoj in­du­stri­ji to­li­ko du­go. Ako po­gle­da­te kom­pa­ni­je ko­je se ba­ve ro­bom ši­ro­ke po­tro­šnje, oni ima­ju raz­li­či­te pro­iz­vo­de za raz­li­či­te seg­men­te tr­ži­šta i ve­li­ki broj bren­do­va. Kod njih bez ve­ćih po­te­ško­ća mo­že­te da na­pra­vi­te ve­o­ma do­bar me­dia mix, pri­la­go­đen ka­rak­te­ri­sti­ka­ma po­tro­ša­ča. Ta­kve kom­pa­ni­je ima­ju i do pet­na­est bren­do­va i sva­ki od njih je de­fi­ni­san i pri­la­go­đen svo­joj cilj­noj gru­pi. U kom­pa­ni­ja­ma iz sek­to­ra mo­bil­nih te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja naj­če­šće ima­te je­dan brend ko­ji po­kri­va naj­ve­ći deo tr­ži­šta ko­ji ci­lja­te. Pre­ci­zno de­fi­ni­sa­nje cilj­nih gru­pa i upra­vlja­nje bren­dom ja­ko su va­žni, jer pod tim ve­li­kim ki­šo­bra­nom jed­nog bren­da mo­ra­te po­kri­ti ve­li­ki broj raz­li­či­tih ak­tiv­no­sti. Mar­ke­ting uslu­ga ina­če je pot­pu­no raz­li­čit od mar­ke­tin­ga ro­be ši­ro­ke po­tro­šnje. Ta­ko se i ban­ke i osi­gu­ra­va­ju­ća dru­štva su­sre­ću sa slič­nim iza­zo­vi­ma kao i mi. To je pri­ro­da na­šeg po­sla.

Du­go­roč­ne kam­pa­nje – jak brend

 

Ka­da sam do­šao, na­i­šao sam na kom­pa­ni­ju ko­ju je sa­či­nja­vao tim sjaj­nih lju­di sa do­sta po­ten­ci­ja­la. Te­le­nor je u Sr­bi­ji imao je­dan do­dat­ni iza­zov – da pot­pu­no pro­me­ni imidž kom­pa­ni­je, od Mob­te­la ka jed­noj ve­o­ma li­be­ral­noj kom­pa­ni­ji „otvo­re­nog uma“ ka­kva je Te­le­nor. Ra­ni­je je kom­pa­ni­ja funk­ci­o­ni­sa­la pre­vi­še se baveći ka­ko da re­a­gu­je na po­te­ze kon­ku­ren­ci­je, i to krat­kim kam­pa­nja­ma. A nji­hov pro­blem je bio što ni­ko ni­je mo­gao da ih za­pam­ti. Mi smo on­da pro­me­ni­li stra­te­gi­ju i za­po­če­li pla­ni­ra­nje du­go­roč­ni­jih kam­pa­nja i pro­je­ka­ta. Stvo­ri­li smo ne­što po če­mu će nas lju­di pre­po­zna­va­ti, ne­što na šta bi­smo mo­gli da se oslo­ni­mo. Kre­nu­li smo sa kam­pa­nja­ma ko­je su du­že tra­ja­le i ko­je su lju­di­ma da­le pri­li­ku da za­pam­te ono što smo že­le­li da im pre­ne­se­mo. Za pro­me­nu si­tu­a­ci­je na tr­ži­štu te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja po­treb­no je ne­ko­li­ko go­di­na. Jed­na do­bra kam­pa­nja mo­že vam do­ne­ti do­bre re­zul­ta­te u krat­kom ro­ku, ali na du­ge sta­ze ona vam ne­će po­mo­ći. Da bi ope­ra­ter bio pri­sut­ni­ji na tr­ži­štu, po­treb­ne su go­di­ne tru­da i ula­ga­nja, ka­ko bi se iz­gra­dio brend. Do­sled­nost je ključ­na stvar.

Po­ve­re­njem do po­ve­zi­va­nja

Uve­ren sam da lju­di Te­le­nor do­ži­vlja­va­ju kao jed­nu in­ter­na­ci­o­nal­nu, pro­fe­si­o­nal­nu fir­mu, či­je im uslu­ge po­ne­kad de­lu­ju mo­žda i ne­što sku­plje, ali ko­ja pru­ža uslu­gu vr­hun­skog kva­li­te­ta. U po­sled­nje vre­me po­ku­ša­va­mo da se po­zi­ci­o­ni­ra­mo kao kom­pa­ni­ja ko­ja nu­di pro­iz­vo­de i uslu­ge ko­je po­ve­zu­ju lju­de, ali i in­for­ma­ci­je. Zbog to­ga nam je ši­ro­ko­po­ja­sni in­ter­net to­li­ko va­žan i za­to smo uve­li uslu­gu Te­le­nor KLIK. Kao kom­pa­ni­ja ko­ja se od­go­vor­no po­na­ša pre­ma svo­jim ko­ri­sni­ci­ma, uve­li smo i uslu­gu Pre­ne­si, ko­ja omo­gu­ća­va lju­di­ma da ne­is­ko­ri­šće­ne mi­nu­te za raz­go­vor ili sms po­ru­ke pre­ne­su u na­red­ni me­sec. Že­li­mo da bu­de­mo fer pre­ma na­šim ko­ri­sni­ci­ma, a to zna­či da ako su nam uka­za­li po­ve­re­nje i ko­ri­ste na­še uslu­ge, naš je po­sao da obez­be­di­mo da ne ba­ca­ju svoj no­vac i da do­bi­ju vi­sok kva­li­tet. Fer po­slo­va­nje je je­di­ni na­čin da pri­do­bi­ja­te po­ve­re­nje na du­že sta­ze, a to je su­šti­na. Lju­di su sklo­ni da me­nja­ju pro­iz­vod ka­da ga po­tro­še ili is­ko­ri­ste, i da pre­đu na ne­ki no­vi. U mo­bil­nim te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja­ma stva­ri sto­je dru­ga­či­je: pod­ra­zu­me­va se po­ve­zi­va­nje, udru­ži­va­nje sa ko­ri­sni­kom, stva­ra­nje od­no­sa po­ve­re­nja. Ne me­nja­te svog mo­bil­nog ope­ra­te­ra sva­ki dan, lju­di se te­ško odva­ja­ju od svog bro­ja, po­seb­no ako ga ima­ju go­di­na­ma… Ko­ri­sni­ci su sklo­ni da kri­ti­ku­ju i da bu­du ne­za­do­volj­ni, ali ka­da tre­ba pro­me­ni­ti ope­ra­te­ra, on­da ni­su sprem­ni za taj ko­rak. Na tr­ži­štu ko­je je već za­si­će­no, kao što je tr­ži­šte Sr­bi­je, te­ško je od­u­ze­ti ko­ri­sni­ke kon­ku­ren­ci­ji, svi su se već ma­nje-vi­še opre­de­li­li. Za­to je va­žno da se za­dr­že i ne­gu­ju ko­ri­sni­ci ko­je već ima­te. Ovo je još je­dan iza­zov za nas ka­da po­ku­ša­va­mo da po­ve­ća­mo svoj udeo u tr­ži­štu.

Pa­žljiv mar­ke­ting, ve­li­ki pro­ce­nat

Pla­ni­ra­nje na­ših mar­ke­tin­ških ak­tiv­no­sti na­kon glo­bal­ne eko­nom­ske kri­ze pro­me­ni­lo se u tom smi­slu da se vi­še tru­di­mo da bu­de­mo sve­sni svo­jih tro­ško­va. Za­to vi­še ne že­li­mo da uza­lud tro­ši­mo no­vac na neo­prav­da­no sku­pe i ve­li­ke kam­pa­nje. Že­li­mo da bu­de­mo efekt­ni, da pre­ci­zno me­ri­mo efek­te kam­pa­nja i da bu­de­mo si­gur­ni da ne tro­ši­mo vi­še ne­go što je neo­p­hod­no. Naš cilj je pro­fe­si­o­na­li­za­ci­ja ce­lo­kup­nog mar­ke­tin­škog si­ste­ma. Po­kla­nja­mo ve­li­ku pa­žnju ci­fra­ma i me­re­nju. Do­bro je po­ne­kad bi­ti spon­tan, ima­ti ose­ćaj za stva­ri, ali na kra­ju mo­ra­te iz­me­ri­ti efe­kat. Re­zul­ta­ti na­ših ak­ci­ja su ta­kvi da je na­ša po­zi­ci­ja u bi­znis seg­men­tu ve­o­ma ja­ka, a tu okvir­no kon­to­ro­li­še­mo po­lo­vi­nu tr­ži­šta. U po­tro­šač­kom seg­men­tu fo­ku­si­ra­ni smo na post­pejd, ali i pri­pejd ko­ri­sni­ke. Sam broj sim kar­ti­ca na tr­ži­štu i naš udeo u nji­ma nam ni­je to­li­ko va­žan, vi­še smo fo­ku­si­ra­ni na udeo u ostva­re­nom sa­o­bra­ća­ju. Naš udeo po­ste­pe­no ra­ste, što je do­bar znak i sig­nal da su na­ši kli­jen­ti za­do­volj­ni uslu­gom i pro­me­na­ma ko­je smo na­či­ni­li u po­sled­njim go­di­na­ma. Zbog me­to­do­lo­gi­je ko­ja je pri­lič­no slo­že­na, ni­je la­ko re­ći ko­li­ki je naš uku­pan udeo na tr­ži­štu, ali mi­sli­mo da je bli­zu 39 od­sto. Mi­sli­mo da je to re­zul­tat ko­jim mo­že­mo bi­ti za­do­volj­ni. Ku­pi­li smo li­cen­cu za fik­snu te­le­fo­ni­ju, što nam je ja­ko bit­no da bi­smo osi­gu­ra­li sta­bil­no i du­go­roč­no po­slo­va­nje u Sr­bi­ji.

On­lajn po­ten­ci­jal

Uko­li­ko upo­re­di­te ze­mlje cen­tar­lne i is­toč­ne Evro­pe sa, na pri­mer Nor­ve­škom, naj­ve­ća raz­li­ka je u to­me što je upo­tre­ba in­ter­e­ne­ta u Sr­bi­ji još uvek u po­čet­noj fa­zi. Broj po­se­ta, sa­dr­ža­ja i saj­to­va u Sr­bi­ji ni­je baš ve­li­ki, iako ubr­za­no ra­ste, i to je ve­li­ka šan­sa za nas, po­što je na­ma on­lajn seg­ment ja­ko bi­tan.

Ši­ro­ka mre­ža no­vi­te­ta

Te­le­nor je po­kre­nuo pro­ces una­pre­đe­nja mre­že jer pla­ni­ra­mo da u Sr­bi­ju uve­de­mo mre­žu naj­no­vi­je ge­ne­ra­ci­je. Na taj na­čin će­mo bi­ti znat­no ak­tiv­ni­ji u pru­ža­nju uslu­ga mo­bil­nog brod­ben­da, od­no­sno br­zog in­ter­ne­ta. Bi­će­mo su­per­i­or­ni u br­zi­ni pre­no­sa po­da­ta­ka, čak i na me­sti­ma gde je te­ško ima­ti pri­stup in­ter­ne­tu. U tom smi­slu ja­ko nam je va­žan Te­le­nor klik, pa­ket ko­ji omo­gu­ća­va brz pri­stup in­ter­ne­tu čak i ko­ri­sni­ci­ma ko­ji ima­ju obič­ne mo­bil­ne te­le­fo­ne. To je ne­što na šta do­ma­će tr­ži­šte već le­po re­a­gu­je.

Tr­ži­šte pa­met­nih te­le­fo­na ta­ko­đe se ja­ko br­zo raz­vi­ja, a nji­hov udeo u tr­ži­štu da­nas je mno­go ve­ći ne­go ra­ni­je. Mi po­dr­ža­va­mo taj trend, jer ti te­le­fo­ni su ne sa­mo spra­ve za pre­nos gla­sa i tek­stu­al­nih po­ru­ka već po­dr­ža­va­ju i mno­ge dru­ge uslu­ge.

Sa­svim lič­no…

Se­be vi­dim kao ra­zum­no he­do­ni­stič­ki ori­jen­ti­sa­nu oso­bu. Ve­li­ki iza­zov za me­ne je ka­ko da ura­dim sve što vo­lim za 24 sa­ta, a da mi pri tom osta­ne vre­me­na i za spa­va­nje. Moj po­sao ima dva de­la – je­dan se od­vi­ja u kan­ce­la­ri­ji, a dru­gi je vi­đa­nje sa part­ne­ri­ma i kli­jen­ti­ma, naj­če­šće u re­sto­ra­ni­ma. Ta­ko sam če­sto u pri­li­ci da pro­bam ne­ke in­tere­sant­ne spe­ci­ja­li­te­te i vi­na. Iako sam iz Če­ške, vi­še vo­lim vi­no od pi­va. Ni­sam to­li­ko zah­te­van po­tro­šač, ali imam svo­je omi­lje­ne eti­ke­te. Vi­še vo­lim be­la vi­na, mo­žda i zbog hra­ne ko­ju ra­di­je bi­ram… U na­šem re­gi­o­nu mi­slim da je te­že do­bi­ti vr­hun­sko crve­no ne­go be­lo vi­no. Ne­ka od mo­jih omi­lje­nih do­ma­ćih vi­na su šar­do­nei Ra­do­va­no­vić i Ko­va­če­vić, kao i Tri­jumf Alek­san­dro­vić. Vo­lim i pro­se­ko, reč je o la­ga­nom pe­nu­ša­vom vi­nu ko­je se le­po sla­že sa la­ga­nom hra­nom. Što se ti­če re­sto­ra­na, naj­vi­še mi se do­pa­da Igu­a­na, mo­žda i zbog dže­za , ko­ji obo­ža­vam, a ta­mo mo­gu da ga ču­jem… To me­sto je pot­pu­no po mom uku­su.