27

Home/27

Johann Topf Wechselberg 2009

pro­iz­vo­đač: Jo­hann Topf sor­ta: grüner vel­tli­ner oblast: Kamp­tal pro­ce­nat al­ko­ho­la: 12,5 % ce­na: 1.560 di­na­ra   In­ten­ziv­ni­je žu­te bo­je sa zlat­ka­stim to­no­vi­ma, vr­lo bi­stro. Mi­ris je za­čin­sko-mi­ne­ral­nog ka­rak­te­ra. U usti­ma pu­no, kre­ma­sto, ma­da voć­ni to­no­vi ni­su iz­ra­že­ni ono­li­ko ko­li­ko bi tre­ba­lo već je ukus vi­še za­čin­skog ka­rak­te­ra, sa iz­ra­že­nim no­ta­ma su­vog bi­lja. Či­ni se da je [...]

2011-03-12T17:31:01+01:0012. 3. 2011|Categories: Degustacije|Tags: , , , |0 Comments

Na Alsdann 2009

pro­iz­vo­đač: Fer­di­nand Mayr sor­ta: grüner vel­tli­ner oblast: Niederösterreich pro­ce­nat al­ko­ho­la: 12,5 % ce­na: 1.450 di­na­ra   Sla­ma­sto žu­te bo­je sa iz­ra­že­nim ze­le­nim to­no­vi­ma. Aro­ma­tič­no, sa do­mi­nant­nim mi­ri­som be­log vo­ća. Ume­re­nog je in­ten­zi­te­ta, na uku­su sve­že, sa le­po iz­ba­lan­si­ra­nim ki­se­li­na­ma, pri­jat­ne sla­sti, ume­re­no pu­no i du­go­traj­no. Kroz ukus se pro­vla­če ci­tru­sni to­no­vi, kao i no­te sve­žeg li­vad­skog [...]

2011-03-12T17:56:35+01:0012. 3. 2011|Categories: Degustacije|Tags: , , , , , |0 Comments

Lena Bogdanović

Broj: Piše: Foto:

Bri­tan­ci je gle­da­ju u Srp­skom fil­mu, a do­ma­ća bi­o­skop­ska pu­bli­ka uži­va u nje­noj ro­li škol­ske di­rek­tor­ke u ostva­re­nju Pla­vi voz, pra­te­ći isto­vre­me­no i njen rad na te­le­vi­zi­ji u ri­mej­ku ču­ve­ne se­ri­je za de­cu Na slo­vo, na slo­vo. Jed­na [...]

2018-11-27T13:07:10+01:0012. 3. 2011|Categories: Moj Izbor|Tags: , |0 Comments

Austrijska bela vina

Broj: Piše: Foto:

U ovom bro­ju pa­žnju će­mo po­sve­ti­ti jed­nom, za nas do­sta ne­po­zna­tom, ali u sve­tu vr­lo po­pu­lar­nom i ce­nje­nom vin­skom re­gi­o­nu – Austri­ji, i to sa fo­ku­som na be­la vi­na, po ko­ji­ma je pr­ven­stve­no i po­zna­ta. Ve­ru­jem da čak [...]

2018-11-25T14:18:54+01:0012. 3. 2011|Categories: Enografija|Tags: , , , |1 Comment

Posna trpeza

Mo­že zvu­ča­ti neo­bič­no, ali po­sna hra­na ta­ko­đe mo­že bi­ti ve­o­ma za­ni­mlji­va za upa­ri­va­nje sa vi­nom. S ob­zi­rom na to da usko­ro po­či­nje pe­riod Ve­li­kog po­sta, ova će te­ma bi­ti in­te­re­sant­na svi­ma oni­ma ko­ji ne­gu­ju ovaj ver­ski obi­čaj. U [...]

2011-05-10T11:17:11+01:0012. 3. 2011|Categories: Hrana i vino|Tags: , , |1 Comment

Cabernet franc / kaberne fran

Ve­či­ti tre­ći Iako su ne­ka od naj­ce­nje­ni­jih i naj­sku­pljih vi­na da­na­šnji­ce, po­put Cha­te­au Che­val Blanc ili Cha­te­au Auso­ne, u naj­bo­ljim go­di­na­ma upra­vo ba­zi­ra­na na ka­ber­ne fra­nu, u ve­ći­ni slu­ča­je­va on osta­je „tre­ća sor­ta“ u ču­ve­nim bor­do­škim ku­pa­ža­ma. Ta­kav [...]

2018-11-25T13:07:11+01:0012. 3. 2011|Categories: Vinoskop|Tags: , , |2 Comments

Nacionalna kafana Kovač

Ka­fa­na do­brih uku­sa Po­zna­ta po kri­la­ti­ci „Jed­nom Ko­vač – uvek Ko­vač, jed­nom ka­fa­na – uvek ka­fa­na“, na­ci­o­nal­na ka­fa­na pra­vih srp­skih do­ma­ći­na ar­ha­ič­no na­zva­na Ko­vač, pra­vo je me­sto za pod­se­ća­nje na ono naj­bo­lje što Sr­bi­ja ima da po­nu­di. Sme­šte­na [...]

2011-03-12T16:33:28+01:0012. 3. 2011|Categories: Restorani|Tags: , , |0 Comments
Go to Top