Broj Archives: 31

Vinske priče

Pa­žnja, Cha­te­au La­Fa­ke!

No­vi iz­gled svet­ske vin­ske ma­pe

 

Mla­di ki­ne­ski le­kar iz Hongkon­ga, ko­ji ća­ska sa mnom pre­ko Fa­ce­bo­o­ka o stil­skim raz­li­ka­ma ne­mač­kog ri­zlin­ga. Ru­ski bi­zni­smen, ko­ji na­ru­ču­je ne­ko­li­ko bor­do­ških pre­mi­er cru vi­na za žur­ku u Mo­skvi. I in­dij­ski ko­le­ga ko­ji mi sav po­no­san e-po­štom ša­lje pr­ve fo­to­gra­fi­je svo­je ber­be so­vi­njon bla­na.

Ceo članak »

Broj:
Piše:
Foto:
Posted in Vinske priče | Tagged , , | Leave a comment
Intervju

Cile Marinković

Život u jarkim tonovima

Beogradski SUP je pedesetih godina pratio nekog motociklistu koji je stalno izazivao sudare i nesreće, ali ga je iz nekog razloga narodna milicija izvlačila iz nevolja. Onda se jednog dana napio, povezao devojku u prikolici motocikla i sumanutom brzinom izleteo sa Severnog bulevara u polje. Devojka je bila na mestu mrtva. U polju su dečaci  igrali fudbal. Jedan se ludom vozaču našao na putu. Jedva je ostao živ. Frakture lobanje, kuka, ruke, noge… Sve ga je to poslalo na godine oporavka u razne bolnice, prvo u Beogradu, pa dalje po tadašnjoj Jugoslaviji. Dečak je provodio mesece u gipsu od stopala do polovine grudi. Bolovi su bili neprestani.

Glavna doktorka je bila stroga žena i kada je jednog dana došla u vizitu, dečak je bio pokriven do grla i uplašen. Svukla je pokrivač s njega i neobičan prizor je zatekao sve prisutne. U beloj sobi, na belim čaršavima, ogromni beli gips bio je sav išaran crtežima. Ceo članak »

Posted in Intervju | Tagged , , | 8 Comments
WS preporuka

Malvazija Pilato

Na­ziv Vi­na: Mal­va­zi­ja Pi­la­to

Ber­ba: 2010

Sor­ta: Istar­ska Mal­va­zi­ja

Pro­iz­vo­đač: Pi­la­to

Oblast: Za­pad­na Istra

Sa­dr­žaj Al­ko­ho­la: 12,5%

 

Vi­no ima in­ten­ziv­nu sla­ma­sto­žu­tu bo­ju sa sve­tlo­zlat­nim to­no­vi­ma na obo­du i do­bre je bi­stri­ne. Na no­su su iz­ra­že­ne aro­me be­log vo­ća ko­je se le­po sla­žu sa trav­na­tim aro­ma­ma. Na nep­ci­ma je voć­nog ka­rak­te­ra, sve­že i pu­nog te­la, dok je za­vr­šni­ca vr­lo po­sto­ja­na. Slu­ži­ti ga sa mor­skom ri­bom, gam­bo­ri­ma, su­vom ri­bom, be­lim me­si­ma i si­re­vi­ma u ma­sli­no­vom ulju.

Tem­pe­ra­tu­ra ser­vi­ra­nja: 10 – 12 ste­pe­ni C

Pro­seč­na ce­na u vi­no­te­ka­ma: 1.500 di­na­ra

 

Broj:
Posted in WS preporuka | Leave a comment
WS preporuka

Inkognito

Na­ziv Vi­na: In­kog­ni­to

Ber­ba: 2009

Sor­ta: Rajn­ski Ri­zling

Pro­iz­vo­đač: Mač­kov Po­drum

Oblast: Iri­ško Vi­no­gor­je, Sr­bi­ja

Sa­dr­žaj Al­ko­ho­la: 12,5%

 

vi­na, ko­ja su za krat­ko vre­me pri­do­bi­la na­klo­nost pu­bli­ke ši­rom Sr­bi­je.

Vi­no je sve­tlo­žu­te bo­je sa zlat­nim to­no­vi­ma na obo­du, do­bre je bi­stri­ne i od­sja­ja. Aro­me su pre­po­zna­tlji­ve i ka­rak­te­ri­stič­ne za rajn­ski ri­zling, a do­mi­ni­ra­ju no­te ja­bu­ke, vi­no­gra­dar­ske bre­skve i be­log polj­skog cve­ća. Na uku­su su iz­ra­že­ni voć­ni ka­rak­ter, sve­ži­na, sklad­nost i me­ko­ća. Ovo po­ma­lo ne­žno vi­no u sa­moj za­vr­šni­ci je voć­nog ka­rak­te­ra, vr­lo pit­ko i bla­go hr­ska­vo. Slu­ži­ti ga sa mor­skim plo­do­vi­ma, je­li­ma od ri­be, pr­šu­tom, pra­se­ćim pe­če­njem.

Tem­pe­ra­tu­ra ser­vi­ra­nja: 9 – 11 ste­pe­ni C

Pro­seč­na ce­na u vi­no­te­ka­ma: 700 di­na­ra

 

Broj:
Posted in WS preporuka | Leave a comment
WS preporuka

Quet Pinot Blanc

Na­ziv Vi­na: Qu­et Pi­not Blanc

Ber­ba: 2009

Sor­ta: Pi­not Blanc

Pro­iz­vo­đač: Fru­ško­gor­ski Vi­no­gra­di

Oblast: Fru­ška Go­ra, Sr­bi­ja

Sa­dr­žaj Al­ko­ho­la: 14%

 

Vi­no ima iz­ra­zi­tu du­bo­ku žu­tu bo­ju sa zlat­nim to­no­vi­ma na obo­du, od­lič­ne je bi­stri­ne i do­bre re­flek­si­je. Na no­su se is­ti­ču aro­me cvet­nog ka­rak­te­ra, sa pri­jat­nim na­go­ve­šta­jem be­log vo­ća i vi­no­gra­dar­ske bre­skve. U usti­ma su iz­ra­že­ni pu­no­ća i eks­trak­tiv­nost ovog vi­na, ali ta­ko­đe i pri­lič­na sve­ži­na. Na sa­moj za­vr­šni­ci je voć­no-cvet­nog ka­rak­te­ra, po­sto­ja­no i du­go­traj­no. Slu­ži­ti ga sa be­lim me­si­ma, mor­skom i reč­nom ri­bom, pa­sta­ma sa kre­ma­stim so­so­vi­ma i bla­gim ko­ba­si­ca­ma.

Tem­pe­ra­tu­ra ser­vi­ra­nja: 10 – 12 ste­pe­ni C

Pro­seč­na ce­na u vi­no­te­ka­ma: 660 di­na­ra

 

Broj:
Posted in WS preporuka | Leave a comment
WS preporuka

Cordella – Brunello Di Montalcino

Na­ziv Vi­na: Cor­del­la – Bru­nel­lo Di Mon­tal­ci­no

Ber­ba: 2006

Sor­ta: San­gi­o­ve­se Gros­so

Pro­iz­vo­đač: Cor­del­la Mad­da­le­na Tor­re­ni­e­ri

Oblast: To­sca­na, Ita­li­ja

Sa­dr­žaj Al­ko­ho­la: 14%

 

Vi­no je du­bo­ke cr­ve­ne bo­je, a na mi­ri­su su pre­po­zna­tlji­ve aro­me cr­ne ku­pi­ne, ko­ja je do­mi­nant­na, za­tim du­va­na i pe­ču­ra­ka. Na nep­ci­ma vi­no oda­je mno­štvo fi­nih aro­ma vo­ća, ko­je su do­bro iz­ba­lan­si­ra­ne sa uku­si­ma cr­ne ma­sli­ne, smo­kve i čo­ko­la­de. Sred­njeg je ka pu­nom te­lu i ka­rak­te­ri­šu ga ele­gan­ci­ja i mi­ne­ral­nost sa fi­nim za­čin­skim aro­ma­ma. Sa­ma za­vr­šni­ca je me­ka­na, pit­ka i in­ten­ziv­na. Slu­ži­ti ga sa cr­ve­nim me­si­ma, me­som per­na­te di­vlja­či, su­vim me­si­ma i aro­ma­tič­nim si­re­vi­ma.

Tem­pe­ra­tu­ra ser­vi­ra­nja: 16 – 18 ste­pe­ni C

Pro­seč­na ce­na u vi­no­te­ka­ma: 2.790 di­na­ra

 

Broj:
Posted in WS preporuka | Leave a comment
WS preporuka

Cesari Bosan Ripasso

Na­ziv Vi­na: Ce­sa­ri Bo­san Ri­pas­so

Ber­ba: 2007

Sor­ta: Cor­vi­na Ve­ro­ne­se 80%, Ron­di­nel­la 20%

Pro­iz­vo­đač: Ce­sa­ri Ge­rar­do S. R. L

Oblast: Ve­ne­to, Ita­li­ja

Sa­dr­žaj Al­ko­ho­la: 14%

Vi­no ima in­ten­ziv­nu lju­bi­ča­sto­cr­ve­nu bo­ju. Na no­su se ose­ća voć­nost sa do­mi­nant­nom no­tom tre­šnje, ko­ja je fi­no ukom­po­no­va­na sa na­go­ve­šta­ji­ma du­va­na, ka­ka­oa i va­ni­le. Na nep­ci­ma ga ta­ko­đe od­li­ku­je voć­nost, me­ka­nog je, pu­nog i bar­šu­na­stog te­la, sve­že i le­po iz­ba­lan­si­ra­no. Za­vr­šni­ca je pit­ka i in­ten­ziv­na. Slu­ži­ti ga sa me­som per­na­te di­vlja­či, kao i gri­lo­va­nim cr­ve­nim me­si­ma, ku­va­nim je­li­ma i zre­lim si­re­vi­ma.

Tem­pe­ra­tu­ra ser­vi­ra­nja: 18 ste­pe­ni C

Pro­seč­na ce­na u vi­no­te­ka­ma: 2.200 di­na­ra

 

Broj:
Posted in WS preporuka | Leave a comment
Moj Izbor

Marija Kilibarda

Jednu od najlepših voditeljki na malim ekranima, Mariju Kilibardu gledamo u novoj sezoni emisije Žene. „Istina je da u prvoj sezoni nije bilo tabu tema, ali verujte mi, tek planiramo da iznenadimo gledaoce. Prilazeći temama pre svega kao žene, a ne kao klasične voditeljke, bavićemo se onim pričama koje svi traže, a niko ih medijski ne pokriva“, objašnjava Marija, koja je ovog leta pokazala da se sjajno snalazi i u sve popularnijem šou programu Prvi glas Srbije. U jeku je i promocija DVD izdanja naslovljenog M Power – vežbajte sa Marijom Kilibardom, koje je u saradnji sa fitnes trenerom Miljanom Zukovićem namenila svim damama koje drže do sebe i žele da budu u formi. I pored evidentno gustog rasporeda na matičnoj televiziji i brojnih privatnih obaveza, Marija uspeva da nađe onog preko potrebnog vremena „za svoju dušu“. Kaže da je veliki hedonista i da kao niko ume da uživa u dobrom zalogaju i kvalitetnoj čaši vina. Ceo članak »

Broj:
Piše:
Foto:
Posted in Moj Izbor | Tagged , | 1 Comment
Putopis

Šta sve možeš na Elbi za sedam dana

Iako se Napoleon nije tamo dobro proveo, Elba danas nudi zagarantovano dobar provod. Ovo prelepo italijansko ostrvo preporučujemo ljubiteljima Toskane, jer Elba je poznata i kao „Toskana na moru“.

Ostrvo Elba nalazi se na svega desetak kilometara od kopna, negde na granici između Tirenskog i Ligurijskog mora. Za putovanje kolima najbrži put je od luke Piombino, u kojoj se možete ukrcati na trajekt koji vozi nepun sat i po do glavnog grada ostrva – Portoferraia. Ceo članak »

Broj:
Piše:
Foto:
Posted in Putopis | 1 Comment
Automobili

BMW serije 6 coupé

Koncept novog BMW-a serije 6 coupé je bez premca u premium segmentu, jer kombinuje dinamiku sportskog automobila 2+2 sedišta sa izuzetno udobnom vožnjom. Dužina karoserije i međuosovinsko rastojanje je 75 milimetara duže nego kod prethodnog modela (promovisanog 2003. godine), što povećava komfor za putnike na zadnjim sedištima, a ekstremno sportski izgled dobija zahvaljujući 39-milimetarskom povećanju širine i 5-milimetarskom smanjenju visine. Što se dizajna tiče, cela karoserija, od prednjeg do zadnjeg odbojnika ima fluidnu liniju, kao da je izvučena jednim potezom olovke na papiru. Skladne proprocije i linija krova su u tradicionalnom BMW stilu naglašene masivnom hromiranom lajsnom. Eleganciju dodatno naglašavaju svetlosne grupe, koje prema tvrdnjama bavarskih dizajnera imaju najmanju visinu od svih modela u gami, što ih vizuelno dodatno izdužuje i naglašava širinu automobila. Ceo članak »

Broj:
Foto:
Posted in Automobili | Tagged , | 1 Comment
Business Club

Andrea Simoncelli

Snaga osigurane budućnosti

Andrea Simoncelli rođen je u Rimu gde je diplomirao ekonomiju, a zatim završio i finansije na London School of Economics. Bio je gostujući profesor na Univerzitetu u Torinu i Parmi. Ubrzo nakon što je završio studije pridružio se Fiatu kao ekonomski pomoćnik predsedniku Uprave. Osamdesete provodi u Narodnoj Republici Kini kao glavni predstavnik Fiata, a zatim odlazi u Čikago na poziciju potpredsednika Fiat Allisa. Od 1990. godine je u TORO Assicurazioni, osiguravajućem društvu za Fiat, na poziciji CEO u Peruu, a zatim u Argentini i Brazilu. Nakon tog iskustva u Latinskoj Americi preselio se u Evropu gde je imenovan za predsednika i izvršnog direktora Fiat osiguranja u Poljskoj i Francuskoj. Po povrataku u Torino u sedište kompanije, imenovan je za zamenika glavnog direktora i finansijskog direktora TORO Assicurazioni. Godine 2003. Fiat prodaje TORO Assicurazioni osiguravajućoj kući De Agostini, a ona 2006. postaje deo Generali Assicurazioni. Aprila  2011. godine Generali, u dogovoru sa drugim akcionarom, imenovao je gospodina Simoncellija za predsednika Uprave i generalnog direktora Delta Generali Osiguranja u Beogradu. Ceo članak »

Broj:
Piše:
Foto:
Posted in Business Club | Leave a comment
Degustacije

PLYTO LYRARAKIS ESTATE 2010

proizvođač: Lyrarakis

sorta: plyto

oblast: Krit, južna Grčka

procenat alkohola: 12,5%

cena: 980 dinara

Svetložute boje, vrlo bistro. Miris je veoma intenzivan i cvetnog je karaktera. Na ukusu je nešto slabije nego na mirisu, srednjeg je tela i sa nešto oštrijim kiselinama. Nijansa braonkaste boje ukazuje na to da je vino nešto brže evoluiralo nego što se očekuje.

Odnos cena/kvalitet: 3

 

Broj:
Posted in Degustacije | Leave a comment
Degustacije

MALVASIA MILIARAKIS ESTATE 2010

proizvođač: Miliarakis

sorta: malvasia

oblast: Krit, južna Grčka

procenat alkohola: 12%

cena: 980 dinara

Intenzivno žute boje, dobre bistrine. Miris je vrlo izražen, sa dominantnim notama citrusa, dok su u pozadini diskretno prisutni i tonovi belog voća. U ustima je vrlo živo, sa nešto oštrijim kiselinama. U naknadnom ukusu prisutna je gorčina, što ukazuje na to da vino dolazi iz toplijih krajeva.

Odnos cena/kvalitet: 3

Broj:
Posted in Degustacije | Leave a comment
Degustacije

THEMA 2010

 

proizvođač: Pavlidis

sorta: assyrthiko, sauvignon blanc

oblast: Drama, severna Grčka

procenat alkohola: 13%

cena: 1.098 dinara

Svetložute boje sa zelenim odsjajem. Vrlo bistro, dobre refleksije. Na mirisu prisutne intenzivne fermentativne arome kroz koje se naziru sortne arome sovinjona. Vrlo sveže vino, prijatnog ukusa i rastuće impresije. U naknadnom ukusu prožimaju se note citrusa i mineralni karakter.

Odnos cena/kvalitet: 3,5

Broj:
Posted in Degustacije | Leave a comment
Restorani

Gostilna pri Lojzetu, Dvorac Zemono – Vipavska dolina, Slovenija

Čud­no­va­ti per­for­man­si u te­a­tru uku­sa

Si­gur­no je da pre­te­ru­ju oni ko­ji ka­žu da hra­na mo­že da pri­ča, da mo­že da iza­zo­ve uz­bu­đe­nje rav­no jed­nom ja­kom do­ži­vlja­ju, da mo­že da iz­gle­da kao pra­vo umet­nič­ko de­lo, da mo­že da mi­ri­še ta­ko da vas pro­sto oma­mi, da mo­že da iza­zo­ve jed­no po­seb­no du­šev­no sta­nje dok je­de­te… Ta­ko smo mi­sli­li, a on­da po­ve­ro­va­li u sve to čim je To­maž-To­mi Kav­čič do­neo pr­vo je­lo u svom re­sto­ra­nu Go­stil­na pri Loj­ze­tu.

U stva­ri, te­ško bi se to mo­glo na­zva­ti je­lom, pod­jed­na­ko kao što bi bi­lo uvre­dlji­vo re­ći za To­mi­ja da je ku­var. Isti­na je, za­pra­vo, da je on umet­nik ko­ji u re­sto­ra­nu kre­i­ra jed­nu ga­le­ri­ju fan­ta­stič­nih bo­ja, ob­li­ka, mi­risa i uku­sa. Ceo članak »

Broj:
Piše:
Foto:
Posted in Restorani | 3 Comments
Enografija

Grčka bela vina

Grč­ka vi­na su za ve­ći­nu lju­bi­te­lja vi­na u Sr­bi­ji uglav­nom ve­li­ka ne­po­zna­ni­ca i spa­da­ju u red ta­ko­zva­nih eg­zo­tič­nih vi­na ko­ja i ne­ma­mo baš pri­li­ku sva­ki dan da kon­zu­mi­ra­mo. Ali to ni u kom slu­ča­ju ne uma­nju­je nji­hov kva­li­tet. Si­gu­ran sam da je ve­ći­na na­ših či­ta­la­ca ima­la pri­li­ku da pro­ba ne­ka sjaj­na grč­ka vi­na. Lič­no sam vi­še na­klo­njen be­lim vi­ni­ma iz ove me­dite­ran­ske ze­mlje, ma­da ni cr­ve­na ne bi tre­ba­lo za­o­bi­la­zi­ti. Ceo članak »

Broj:
Piše:
Foto:
Posted in Enografija | Tagged , , | Leave a comment
  • Vinarija Lastar
  • Podrum Aleksić
  • VIRTUS